Archive for the ‘Sefer HaHasidut’ Category

Sefer ha-Hasidut Shvat Yahrzeiten

Tuesday, January 8th, 2013

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Shvat sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
2 Shvat: Reb Zusha of Anipoli
4 Shvat: Rabbi Yisroel of Polotzk
4 Shvat: Rabbi Abraham Kalisker
4 Shvat: Rabbi Moshe Leib Erblich of Sassov
5 Shvat: Reb Yehudah Aryeh Leib Alter (“Sefat Emet”)
7 Shvat: Rabbi Dovid Biederman of Lelov
10 Shvat: Reb Shlomo Lutzker
21 Shvat: Reb Yitzchak of Neshchiz
22 Shvat: Rabbi Menachem Mendel of Kotzk (“Kotzker”)
22 Shvat: Reb Leibele Eiger

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

שבט יאָהר-צייטען

ב’ שבט רבי זושה מהאניפולי
ד’ שבט רבי ישראל מפולוצק
ד’ שבט רבי אברהם מקאליסק
ד’ שבט רבי משה ליב מסאסוב
ה’ שבט רבי יהודה אריה ליב מגור
ז’ שבט רבי דוד מלילוב
י’ שבט רבי שלמה מלוצק
כ”א שבט רבי יצחק מנישכיז
כ”ב שבט רבי מנחם מנדל מקוצק
כ”ב שבט רבי יהודה ליב אייגר מלובלין

Sefer ha-Hasidut Tevet Yahrzeiten

Tuesday, December 11th, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Tevet sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
4 Tevet: Rabbi Gershon Henoch Leiner of Radzin
12 Tevet: Rabbi Moshe of Pshevorsk
18 Tevet: Rabbi Tzvi Elimelech Shapiro of Dinov
21 Tevet: Rabbi Yehudah Leib “Mochiach” of Polonnoye
24 Tevet: Rabbi Schneur Zalman of Liadi

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

טבת יאָהר-צייטען


ד’ טבת רבי גרשון העניך מראדזין
י”ב טבת רבי משה מפשבורסק
י”ח טבת רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב
כ”א טבת רבי יהודה לייב המוכיח מפולנאה
כ”ד טבת רבי שניאור זלמן מלאדי

Sefer ha-Hasidut Kislev Yahrzeiten

Wednesday, November 14th, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Kislev sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
9 Kislev: Reb DovBer of Lubavitch (“Mittler”)
12 Kislev: Rabbi Avraham Dov of Avrutch
18 Kislev: Reb Rabbi Baruch of Medzhibozh
19 Kislev: Rabbi Dov Ber of Mezeritch – (“Magid”)
20 Kislev: Reb Meshullam Feivish Heller of Zbarazh
27 Kislev: Rabbi Chaim Tirar of Chernowitz
29 Kislev: Rabbi Gedalia of Linitz

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

כסלו יאָהר-צייטען

ט’ כסלו רבי דב בר מליובאוויטש
י”ב כסלו רבי אברהם דוב מאברוטש
י”ח כסלו רבי ברוך ממזבוז
י”ט כסלו רבי דוב בער המגיד ממזריטש
כ’ כסלו רבי משולם פייבוש העלער מזבאראזש
כ”ז כסלו רבי חיים מטשרנוביץ
כ”ט כסלו רבי גדליה מלוניץ

Sefer ha-Hasidut Cheshvan Yahrzeiten

Wednesday, October 17th, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Cheshvan sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
3 Cheshvan: Rabbi Israel of Rizhyn
7 Cheshvan: Rabbi Yehuda Tzvi Eichenstein of Rozlo
11 Cheshvan: Rabbi Avraham Weinberg of Slonim (“Yesod HaAvodah”)
11 Cheshvan: Rabbi Menachem Nachum Twersky of Chernobyl
13 Cheshvan: Reb Baruch of Kosov
17 Cheshvan: Rabbi Menachem Mendel Hager of Kosov
22 Cheshvan: Reb David Shlomo Ibshitz of Sirocco
30 Cheshvan: Rebbe Zvi Hirsh of Riminov

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

חשון יאָהר-צייטען

ג’ חשון רבי ישראל מרוז’ין
ז’ חשון רבי יהודה צבי אייכנשטיין מרוזלו
י”א חשון רבי אברהם מסלונים
י”א חשון רבי נחום מטשרנוביל
י”ג חשון רבי ברוך מקוסוב
י”ז חשון רבי מנחם מענדיל מקוסוב
כ”ב חשון דוד שלמה אייבשיץ מסורוקה
ל’ חשון רבי צבי הירש מרימאנוב

Sefer ha-Hasidut Tishrei Yahrzeiten

Sunday, September 23rd, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Tishrei sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
6 Tishrei: Rabbi Aryeh Leib of Shpola (“Shpoler Zeide”)
12 Tishrei: Reb Avrohom HaMalach
14 Tishrei: Reb Yisrael of Kozhinitz
18 Tishrei: Rabbi Nachman of Breslov
19 Tishrei: Rabbi Yaakov Yitzchak of Peshischah (“Yehudi Hakadosh”)
20 Tishrei: Rabbi Yaakov Yosef of Ostra (“Rav Yivi”)
21 Tishrei: Reb Dovid Moshe of Tchortkov
24 Tishrei: Rabbi Yaakov Yosef of Polonoye (“Toldot”)
24 Tishrei: Rabbi Moshe Shoham of Dolina (“Doliner”)
25 Tishrei: Reb Binyamin of Zalozitz
25 Tishrei: Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev
26 Tishrei: Reb Aharon of Zhitomir
29 Tishrei: Reb Avraham Dovid of Butchach (“Aishel Avraham”)
29 Tishrei: Reb Mendele of Vizhnitz

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

תשרי יאָהר-צייטען

ו’ תשרי רבי אריה לייב משפולה
י”ב תשרי רבי אברהם המלאך
י”ד תשרי רבי ישראל מקוזניץ
י”ח תשרי רבי נחמן מברצלב
י”ט תשרי רבי יעקב יצחק מפשיסחה
כ’ תשרי רבי יעקב יוסף מאוסטראה
כ”א תשרי רבי דוד משה מטשורטקוב
כ”ד תשרי רבי יעקב יוסף מפולנאה
כ”ד תשרי רבי משה שהם מדולינא
כ”ה תשרי רבי בנימין מזאלוזיץ
כ”ה תשרי רבי לוי יצחק מברדיטשוב
כ”ו תשרי רבי אהרן מז’יטומיר
כ”ט תשרי רבי אברהם דוד מבוטשאטש
כ”ט תשרי רבי מנחם מנדיל מוויז’ניץ

Sefer ha-Hasidut Elul Yahrzeiten

Sunday, August 19th, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Elul sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
9 Elul: Reb Tzadok HaKohen Rabinowitz of Lublin
10 Elul: Reb Pinchas Shapira of Koretz
11 Elul: Reb Avraham Yaakov Friedman of Sadigora

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

אלול יאָהר-צייטען

ט’ אלול רבי צדוק הכהן מלובלין
י’ אלול רבי פנחס שפירא מקוריץ
י”א אלול רבי אברהם יעקב מסדיגורה

Sefer ha-Hasidut Av Yahrzeiten

Thursday, July 19th, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Menachem Av sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
7 Av: Reb Issachar Ber Zlotchov
Tisha B’Av: Reb Yaakov Yitzchak HaLevi Horowitz (the “Chozeh” of Lublin)
14 Av: Reb Tzvi Hersh of Liska

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

אב יאָהר-צייטען

ז’ אב רבי ישכר בר מזלוטשוב
תשעה באב רבי יעקב יצחק הלוי הורביץ
י”ד אב רבי צבי הירש מליסקה

Sefer ha-Hasidut Tammuz Yahrzeiten

Thursday, June 21st, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Tammuz sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
1 Tammuz: Reb Kalonymus Kalman Halevi Epstein (“Maor Vashemesh”)
2 Tammuz: Reb Pinchas HaLevi Horowitz
10 Tammuz: Reb Meir Margolius
11 Tammuz: Reb Tzvi Hirsch of Zidichov
18 Tammuz: Reb Yaakov Aryeh of Radzimin
22 Tammuz: Reb Shlomo Karliner (Shlomo HaLevi of Karlin)
25 Tammuz: Reb Meir HaLevi of Apt
28 Tammuz: Reb Moshe Teitelbaum of Ujhel (“Yismach Moshe”)

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

תמוז יאָהר-צייטען

א’ תמוז רבי קלונימוס קלמן הלוי מקרקא
ב’ תמוז רבי פנחס הלוי הורוביץ
י’ תמוז רבי מאיר מרגליות
י”א תמוז רבי צבי הירש מזידיטשוב
י”ח תמוז רבי יעקב אריה מראדזימין
כ”ב תמוז רבי שלמה קארלינר
כ”ה תמוז רבי מאיר הלוי מאפט
כ”ח תמוז רבי משה טייטלבאום מאויהעל

Sefer ha-Hasidut Sivan Yahrzeiten

Sunday, June 3rd, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Sivan sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):
3 Sivan: Reb Yaakov Shimshon of Shepetovka
7 Sivan: Reb Yisrael (“Baal Shem Tov”)
12 Sivan: Reb Chaim Yisrael Morgenstern of Pilov
17 Sivan: Reb Aaron Ben Asher of Karlin (“Aaron II”)
20 Sivan: Reb Tzvi Hirsch of Nadvorna

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

סיון יאָהר-צייטען

ג’ סיון רבי יעקב שמשוֹן משיפיטובקה
ז’ סיון רבי ישראל בעל שם טוֹב
י”ב סיון רבי חיים ישראל מפילוב
י”ז סיון רבי אהרן מקארלין
כ’ סיון רבי צבי הירש מנאדבורנה

Sefer ha-Hasidut Iyar Yahrzeiten

Thursday, April 26th, 2012

Sefer ha-Hasidut (Rafael, Yitzhak, ed., Tel Aviv: Avraham Zioni, 1972), with around one hundred Rebbes, is arranged according to Yahrzeit. Now the material has been scanned with OCR.

Here are the Iyar sections in Hebrew only. (Please click the Rebbe to see a section):

1 Iyar: Reb Shmuel Shmelke Horowitz of Nickolsburg
6 Iyar: Reb Dovid’l of Tolna
10 Iyar: Reb Yitzchak Eizikl of Komarno (“Komarner”)
11 Iyar: Rabbi Yehudah Tzvi of Stretin
11 Iyar: Rabbi Naftali Zvi Horowitz of Ropczyce (“Ropshitzer”)
17 Iyar: Moshe Chaim Ephraim of Sudilkov (“Degel Machaneh Ephraim”)
20 Iyar: Reb Mordechai Twersky (“Chernobyler Maggid, Reb Mottel”)
29 Iyar: Rabbi Meir (Meirl) of Premishlan

ספר החסידות
הרב משולם זלמן חייא הכהן
שחטר-שלומי שליט”א

אייר יאָהר-צייטען

א’ אייר רבי שמואל שמילקה הורביץ
ו’ אייר רבי דוד מטולנה
י’ אייר רבי יצחק אייזיק מקומארנו
י”א אייר רבי יהודה צבי מסטרטין
י”א אייר רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ
י”ז אייר רבי משה חיים אפרים מסדילקאב
כ’ אייר רבי מרדכי מטשרנוביל
כ”ט אייר רבי מאיר מפרמישלאן