פ' ואתחנן
(דברים ג' כ"ד) הוי' אלקים, - אדנ"י הוי' כתיב - אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, ובקרי לא קשיא כי הוי' מראה את הגדולה היינו חסד - וידך החזקה בחינת הדין - על ידי שם אלקים, אבל לפי הכתיב קשיא.
 
והנה כתוב (תהילים כ"ג ד') שבטך ומשענתך וגו', וזה לפי הכתוב כאן אדנ"י שבטך, והוי' משענתך, המה בשוה ינחוני. כי כאשר עולים דרך הסולם אז בתחילה נפגשים עם שם אדנות במלכות שהוא הכתיב, ואחר כך בשם הוי', וצריכים לחסד - גדלך, חסד חנם שאינו בזכות, כדי לעבור דרך המסך הממית ומחיה בטל התחיה, ואז כאשר נעשה חזק אז יכול לסבול את היד החזקה, ואז קורא את הכתוב ומהפך את הכתיב לקרי וזה שאמר משה רבינו עליו השלום אתה - את - ה' מוצאות הפה מלכות החלות - באתערותא דלעילא - להראות את עבדך את גדלך במלכות, עד שנתחזק והעלה מ"נ באתערותא דלתתא, קורא קרי ומהפך טעמא מרירא למתקא אמן כן יהי רצון.