פ' פנחס
לרב תרבה נחלתו כו' -- אך בגורל תחלק הארץ, (במדבר כ"ו נ"ד-ה). -- (דברים י"ד כ"ג) במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם, יבחר ל' עתיד.
וקשה הלא הכל ניתן למשה מסיני - וכמו שהקשו חז"ל (ספרא בהר א') מה ענין שמיטה אצל הר סיני - אף אלו נאמרו מסיני -- ולמה לא נחלקה הארץ אז, כי כבר הי' אחרי שמנאן משה בפעם האחרון בחייו ואז כבר היה ברור לאיזה שבט צריכים להרבות, ולמה נתנה התוה"ק מקום לגורל שתלוי במזל ולא בשכל ודין.
 
אך הענין הוא שמטעם סוד ה' בשם (שמות ג' י"ד) אהי"ה-אשר-אהי"ה, שיש דברים שלא נתגלו קודם זמנם. כי יש דבר אשר יעשה הזמן שלא יעשה השכל והוא למעלה מהבלי הזמן, כי (קהלת ג' א') לכל זמן ועת לכל חפץ. כי לאדם יש בחירה ויש ג"כ נביעת שפע לזמן וסדר זמנים מן הספירות שעל ידם נשפעו המזלות. וישנם גם דברים שהם למעלה מן הזמן שנוגעים בכסא הכבוד כמו התשובה (יומא פ"ו.) שבכחה יכולים לתקן אף מה שעבר, כי יוה"כ תולה ותשובה גומרת. וסוד יוה"כ נוגע בסוד פורים - (אסתר ג' ז') הוא הגורל, (ויקרא ט"ז ט') וגורל א' לה' וכו'.
ולגורל יש קול (רש"י במדבר כ"ו נ"ד) שהגורל הי' צווח ואומר אני הגורל עליתי לגבול פלוני ולשבט פלוני. ולכן עד שנחלקה הארץ לא היה באפשרי לומר בדיוק איפה יבחר ה' לשכן את שמו שם. (ונראה שיש אפילו אחרי הגורל אפשרות לשנות מה שהגורל החליט ושבט דן יוכיח איך שנעתקו מקירוב לפלשת לצפונה של ארה"ק, עיין שופטים י"ח ב') ולכן מודים אנו (תהילים קל"ג א') מה נעים ומתאים גורלנו.
ויקרב משה את משפטן לפני ה' וגו' כן בנות צלפחד דוברות וגו', (במדבר כ"ז ה- ז'). לפני הוי' תטהרו, (ויקרא ט"ז ל') - היינו יוה"כ. ולמה נו"ן רבתי, הואיל ותמיד צריכות בנות ישראל לעמוד לפני משה ולפני אלעזר ולפני הנשיאים וכל העדה. כי משפט כזה שצריכים לעשות חדוש בזכויות הנשים א"א לפי המ"ט שערי בינה בהם המלכות אחרי שאר הספירות, אבל לפני הוי' היינו למעלה משם הוי' שבתפארת, ז"א, כי צריכים לעלות לשער הנו"ן בינה אימא עילאה לפני הוי'. כי משפט הנשים היינו באותיות הלבנות המקיפות את השחורות (עיין זוה"ק חלק ג' קלב.), עדיין לא נתגלה לכלל עד ימות המשיח, ולכן הי' משה מקריב משפטן לפני הוי' למעלה מהזמן של ההתגלות שהי' לו בעת ההיא.
היינו כמו שכתב בעל אוהב ישראל (פ' בהעלותך ד"ה והנה עתה) על כנור של ימות המשיח של ח' הנינים. וז"ע 'בני בינה ימי שמונה' (שיר לחנוכה) אימא עילאה, כי זה ממש הלכתא ל-משיחא, ואל תקרא הלכתא אחר שיבוא משיח צדקנו בב"י, אלא להביא לימות המשיח (משנה ברכות א' ה'), כשחיים באופן כאילו כבר בא המשיח וזאת מביא ל-ימות המשיח. ובימינו אלה צריכים לשים אוזן קשבת למשפט הנשים ולהקדים את משפטן על שאר ההתחייבות של העבר.