נחם י-ה אל-הנו אבלי בית בחירתך המתאבלים על מקדשיה. נחם נא בכפלים המתלוננים בצל זכרונותיה, בין נצוצי קדושתה שנפלו לשבירה. נחם נא את יושבי עיר הקודש, עיר הבירה של מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, אַל-קוּדשׂ בת-עין הפלשתינאים: נא תשקט את חמתם ואת פחדם מהתקפות. נא תשפיע עליהם רוח חכמה והשכל לחזק אחד את רעהו לכנות אחד את השני בשמות וכנויי הערצה. נא תעמוד בעזרתם להקים ממשלות השקט ובטח ויושר הדדי. נחמנו נא י-ה הא-ל הגדול הגבור והנורא בחזיון הקודש של בית תפילה לכל העמים. תן בלבבנו רגשי כבוד ואחוה, דת ועם אחד אל חברו וידעו כולם כי הם פעוליך י-ה ושאתה פעלתם ושכבודך נעתר על ידי שירים שונים המתיחדים במזמור שיר ליום שכולו שבת. יהי רצון מלפניך שכל הנכנסים בשערי עיר הקודש ירווּ בנשמתם נחמה שלמה, נחמה בכפלים: ברוך אתה י-ה מנחם ציון ובונה ירושלים, עיר השלום ירושת העולם.