פ' קדושים
 
הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, (ויקרא י"ט י"ז). הראה לו כיצד גם לך הראו והוכיחו כאשר חטאת כי אתה עמו, את - עם עמיתך (בבא מציעא נ"ט.) עם שאתך בתורה. הוכח תוכיח את עמיתך וודאי תתן לו כח מבלי להעמיס עליו חלישות הדעת, כי אתה מראה לו איך שהחטא הכי גדול הוא לדעת שיש תשובה ואינו שב. כי כך הראה לנו הר"נ ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן מהדורא בתרא סי' קי"ב) אם אתה מאמין שעל ידי חטא יכולים לקלקל אתה צריך להאמין כי על ידי תשובה יכולים לתקן, ותראת לו שגם אתה עשית תשובה בענין כמו זה שלו. ועל ידי כך חזקהו ואמצהו.