פ' דברים
בעבר הירדן בארץ מואב - מחוץ לארץ 'הואיל משה', (דברים א' ה'). - תרגום 'שרי משה', כלומר שנתן רשות שכל שיבוא אחריו, אחר מותו, באר את התורה הזאת, להיות כמעין המתגבר, לאמר - לומר תורה גם להגיד לאחרים.
 
וכפי שבאר בס' מי-השלוח על הפסוק (שם ט') ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם, - כי ביקש שיתפללו עבורו ולא מצא נבונים שהבינו עיי"ש, ונראה כי לזה רומז ואומר אלכם בעת ההוא לאמר, - כמו (דברים ג' כ"ג) ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר, היינו כי הייתה השעה מוכשרת, כי היה צירוף הוי' טוב לקבלת התפלה, והא ראיה כתיב (שם י') ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב.
 
איכה אשא לבדי, (דברים א' י"ב)
טרחכם בפשיטות ~ במדבר
משאכם בענן נושא עון ~ חורבן בית ראשון עבודה זרה תמיד להיות המתווך ביניכם ובין אלוקיכם
וריבכם, האי שלום חורבן בית שני ושנאת חינם.