פ' בהר
 
אל תקח מאתו נשך ותרבית, ויראת מאלקיך, וחי אחיך עמך, (ויקרא כ"ה ל"ו).
 
(תהילים צ"א ט"ז) ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי - כי הלוקח תרבית רוצה שהימים יעברו מהר והלוה רוצה שלא יעברו כל כך במהרה על כן לא תקח נשך ותרבית אז יחיה.
 
אחיך עמך - באותו הקצב של זמן, וזה גם כן אורך ימים אשביעהו, שיהיו שניהם שבעי רצון מאורך ימים שלא יהיו הימים נראים או כארוכים ומשעממים יותר מדי. וגם לא היו כל כך קצרים כמאמר יעקב אבינו לפרעה כדכתיב (בראשית מ"ז ט') ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו וגו', כי ימיו מעטים היינו הטובים והשאר רעים, אלא תהליך אורך ימים יהיה משביע רצון, כי בכל הדברים בי חשק ולא את הדברים בעלמא, לכן ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי, היינו הצירוף של העת והזמן של השעה הנוכחה ואז הוא שוה בשוה עם הזמן ולא דוחק את השעה.