ובאמת משה רבינו ע"ה לימד אותנו עד ביאת המשיח בבחי' ספר דברים כללי התורה. ולפי המי-השלוח ז"ל (עיין ס' מי השילוח חלק א', מס' מנחות ד, נ"ג) שלעת עתה ההנהגה לפי משה רבינו (דברים י"ז י"א) לא תסור (שם י"ג א') ולא תוסיף ולא תגרע, ובימות המשיח תהי' ההנהגה כפי שלמה המלך לפי פרטי המציאות בבחי' (קהלת ג' א') לכל זמן ועת לכל חפץ.