רבי יצחק מווארקי
רבי יצחק נפטר ביום כ"ב ניסן תר"ח
 
פגישותיו עם רבי מנחם מנדיל מקוצק
 
א
ידוע לחסידים שבין שני הצדיקים הקדושים אדמו"ר הגה"ק הרמ"מ מקאצק זצ"ל והגה"ק הר"י מווארקי זצ"ל היתה האחוה והריעות נוהגת בהם, עכ"ז החסידים שהיו מסתופפים בצלם הקדוש היו מחולקים קצת בחילוקי דעות שהיה בינם. פעם אחת קרה מקרה טוב, שהיו שניהם בעיר אחת והלכו לקבל פניהם זה אצל זה, אזי פתח הה"ק הר"י מווארקי זצ"ל את פיו הקדוש ואמר להרבי מקאצק זצ"ל: אספר לכם חדשות, כי החסידים אנשי שלומנו עשו שלום ביניהם. כשמוע הרבי מקאצק זצ"ל דברים אלו עמד כמרעיד והרים את קולו במענה פיו הקדוש בחכמה נפלאה ואמר: אם כן הוא כבר גבר כח השקר והצליח מעשה השטן שתמחה ח"ו נקודת האמת מן העולם. נשתומם הה"ק מהר"י זצ"ל על המראה הנורא הזאת ושאלו: מנין לכם זאת?  השיבו לו הרבי מקאצק זצ"ל: יש לי ראיה לזה, דאיתא במדרש בראשית, כשרצה הקב"ה לברוא את האדם נעשו מלאכים כתות כתות, חסד אמר יברא שהעולם כולו גומלי חסדים, אמת אמר אל יברא  שהעולם כולו שקר, צדק אמר יברא שהוא כולו צדקה, שלום אמר אל יברא שהעולם כולו מחלוקת. מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ, שנאמר ותשלך אמת ארצה עיי"ש. והנה על מדרש זה יתפלא לב כל קורא, התינח כי לאמת השליכו לארץ ושוב לא עכב בבריאת האדם, כיון שנפסקה קטגורייא דיליה, אולם השלום עדיין בבריאה, שהרי טען שהוא כולו מחלוקת וקטטה ומה השיבוהו? אך הנראה בזה נכון, שחז"ל למדונו, שענין מחלוקת לש"ש מסתעף ממקור ושורש האמת וכיון שמשליכין האמת ממילא יש שלום, כי אין לו שום נפקותא כלל אם זוהי דרך האמת לעבודתו ית' או ההיפוך מזה. אהל יצחק, פד
 
ב
 פעם אחת היה הרה"ק מוהרמ"מ מקאצק ז"ל בווארקי בביתו והיה עמו בחדר מיוחד. החביא א"ע אברך אחד תחת המטה לשמוע את דבריהם ושמע ששאל אותו הה"ק מקאצק, שיאמר לו טעם על מה שהדרך הוא שעל הנכרי אומרים שהוא חולה, בלה"ק, מה שאינו כן על ישראל אומרים בלשון אשכנז. והשיב לו הק' מהר"י: לפי שאין רוצים להחליט הדבר. ושאל אותו: למה קרא בנותיו חנה וכדומה ע"ש האמהות, שהיו עקרות? והשיב: הרי נפקדו. ושאל אותו על שמשתמש בשמש עם הארץ, והשיב, כי דרך המשמשים ע"פ רוב להתקלקל ולכן הוא לוקח מי שכבר מקולקל. ושאל אותו: למה השתדך עם המחותן שלו שהיה בעל בית עשיר ולא היה מהדר ליקח עבור בנו רמ"מ בת ת"ח? והשיב לו: מה הייתי יכול לעשות, שכבר הכריז ע"ז מקודם המלאך בת פלוני לפלוני. אח"כ נחלש האברך מאד עבור שעבר על דברי הה"ק רמ"מ ז"ל שלא יהיה איש בבית בעת השיחה והוצרכו ליסע לקאצק לפייסו, ומחל לו והבריא שם קכז
 
ג  
שמעתי, אשר אשתו הראשונה של אדמו"ר הרה"ק מקאצק זצ"ל  כאשר נחלתה הוליכו אותה עפ"י בקשתה להרה"ק מווארקי זצ"ל. אחר כך בא האדמו"ר מקאצק לעיר ווארקי לבקר את אשתו החולנית והיה שם איזה ימים. אחר כך הלך לנסוע לביתו והרה"ק מווארקי עם החסידים הלכו ללוותו והעגלה הלכה לפניהם. באמצע הדרך הלכו הרה"ק מקאצק והרה"ק מווארקי זצ"ל לבדם ונטו מן הדרך הרחק מן החסידים המלוים והמתיקו סוד ביניהם איזה שעות ואחר כך באו חזרה וישבו על העגלה ונסעו חזרה לעיר ווארקי ואדמו"ר מקאצק זצ"ל נשתהה שם איזה ימים ואשתו החולנית נפטרה לעולמה  שם, צט