רבי צדוק הכהן מלובלין
נפטר ביום ט' אלול שנת תר"ס
 
כתרה של תורה
 
בימי גדלותו של רבי צדוק, כשביקר אצלו הגאון המפורסם ר' יוסף רוזן האבדק"ק דעננבורג ורצה לפלפל עמו. אמר לו, שברכת אתה חונן שתיקנו אנשי כנה"ג לא היתה כוונתם להראות כחם, מי יוכל לפלפל יותר, רק דכאשר מד' מצעדי גבר כוננו יוכל להיות שלשם זה בא אלי אם שכבודו הוא עלוי, אבל ידע שעלוי הייתי אנכי עוד בקטנותי, נצחתי את כל הגדולים שפלפלו עמי ובכל זאת ראיתי אח"כ שאי אפשר לזכות בכתרה של תורה עד שאוחזים עצמם בדלת של תלמידי רבינו הבעש"ט. שיחת מלאכי השרת, בראש.