רבי שמואל שמילקה הורביץ
נפטר בר"ח אייר תקל"ח
 
בעל צדקה
 
פעם בא עני לרבי שמעלקא וביקש נדבה. לא היתה בביתו פרוטה לפרוטה. לא רצה בכל זאת שהעני יצא בידים ריקות, חיפש ומצא טבעת ונתנה לו. מששמעה על כך אשתו הרבנית התלוננה לפניו, שהטבעת יקרה מאד. מיד שלח רבי שמעלקא לקרוא לעני והזהירו שבל ימכור את הטבעת בדמים מועטים, כי יקרה היא. שמן הטוב