רבי שלמה מלוצק
רבי שלמה נפטר בי' שבט תקע"ג
 
החוזה מלובלין על ספרו
 
ידוע ליודעי שאין דרכי להתנהג בגדלות ומה גם ליתן הסכמה על ספר, אך לכבוד גברא רבא בטלתי רצוני, כי הנה ידוע הרב מגיד מישרים, החריף ובקי בנגלה ונסתר קדוש ישראל כבר יצא טבעו בעולם ע"י ההקדמה לספר "לקוטי אמרים" של מורינו ורבנו הגדול והקדוש מו"ה דוב בער ז"ל ועתה הראו לי כתבים חדשים מתלמידו הרב המגיד מו"ה שלמה מ"מ דק"ק סקאהל הנקרא ר' שלמה לוצקער וקארצער וראיתי בהכתבים כמה וכמה חדושים נפלאים ומתוקים מדבש ומאד נהניתי מהם ושמעתי שיש אנשים שמקפידים דווקא להיות הסכמה ממני הוכרחתי לבטל רצוני וליתן הודעה שמאד מאד ישרו בעיני ומאד ראוי לפרסמם ברבים ורבים ישתו דבריו הנעימים. מתוך ההסכמה ל"דברת שלמה"