רבי פנחס הלוי הורוביץ
רבי פנחס נפטר בפרנקפורט ביום ב' תמוז תקס"ה
 
המגיד ממזריטש מכריע בין האחים
 
הרב הקדוש ר' שמעלקא ואחיו הרב מ' פנחס נבג"מ (נשמתם בגנזי מרומים) נתבקשו ביחד על כסא הרבנות בק"ק פפד"מ ובק"ק ניקלשפורג. בהיות שק"ק פפד"מ היתה קהילה גדולה ונכבדת מק"ק נ"ש לא הכריעו אנשי הקהילות ביניהם מי ישב על כסא הרבנות בפפד"מ ומי יהיה בק"ק נ"ש ואמרו שהם בעצמם יכריעו ביניהם. והגם כי הרב מ' שמעלקא ז"ל היה זקן מאחיו עכ"ז ברוב ענוותנותו אמר כי אחיו הרב ר"פ הגון יותר לרבנות דק"ק פפד"מ, ואחיו תלה הגדולה באחיו הגדול ממנו, והסכימו שניהם שכאשר יפטרו מרבינו הגדול המ"מ דק"ק מעזריטש ישאלו את פיו הק', וכאשר יגזור אומר כן יעשו: ועוד ישאלו ממנו מאמר אחד מהזוהר אשר לא יכלו לעמוד על הבנתו. כשבאו אל הרב התחילו האחים מדיינים זה עם זה מי ילך בראש, כי כל אחד אמר לאחיו כי הוא הגדול ממנו, ומיד אמר הרב המגיד בזה"ל הרב דק"ק נ"ש ילך בראש כי הוא גדול האחים. וכשנכנסו לפנים סיפר להם הרב מעשה משר א' ממנהגו עם עבדיו והיכליו וכשסיים הספור צווה להם שילכו לשלום. ולא שאלו ממנו מאמר הזוהר וכשבאו לאכסניה שלהם נתיישבו בדבר, כי בודאי לא סיפר לבטלה וראו בעינא פקיחא שהוא משל ומליצה ומתוכו הבינו את מאמר הזוהר על בוריו. שבחי הבעש"ט