רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה
נפטר ביום י"ט אדר תרפ"ח כשהו בן ע"ז שנה
 
מי מביא לנו תמורתו?
 
במדרש בראשית פצ"א: ארבעה דברים הן הן תשמישו של עולם וכולם אם אבדו יש להם חליפין, ואלו הם, כי יש לכסף מוצא, ומקום לזהב יזוקו, ברזל מעפר יוקח ואבן יצוק נחושת. תלמיד חכם שמת, מי מביא לנו תמורתו, מי מביא לנו כיוצא בו.
 
בצדיק אדמו"ר זצ"ל נכללו כל ארבע המדות הללו.
 
מדת הזהב. בהלכה, מי היה גדול ממנו? הלא הוא היה הפוסק בדורו. כל השאלות היותר חמורות, היותר קשות, בעניני גטין וקדושין ותקנות עגונות שנתהוו בעולם היהדות בכל המדינות אליו פנו. הוא היה השולחני היותר גדול, שאליו הריצו כל גדולי הדור את אגרותיהם וה' אתו, כי הלכה כמותו. בצדק נוכל לומר עליו, כי היה יכול להדר התורה בפלפוליו. גודל בקיאותו וחריפותו אין לשער ואין לספר. לפניו נגלו כל תעלומות חכמה. אין דבר אשר שגב ממנו.
 
מדת הכסף. באגדתא מי היה גדול ממנו? הלא הוא משך אבירים בכחו, בפיו המפיק מרגליות. לפניו נפתחו שערי חכמה ודרשותיו היו מפליאות אוזן שומעת. שיטתו החדשה בדרוש לחרוז מן התורה, ומן התורה לנביאים, ומן הנביאים לכתובים, ש"ס ומדרשים וילקוטים עם חשבונות נפלאים, פלאי פלאים בעמקות נפלאה, בצרופים וגימטריאות, פרפראות לחכמה.
 
מדת הברזל. כל עולם היהדות עיניהם היו נשואות אל הצדיק מאוסטרובצי. הוא היה מלאך השלום, לדין ולהורות, לפשר ולתווך בכל עניני הקהילות, סכסוכיהם עם הרבנים, שוחטים, מוצי"ם ושאר כלי קודש. על פיו יצאו ועל פיו יבואו. וקיימו וקבלו היהודים בכל הקהילות את אשר הורה.
 
מדת הנחושת. הוא יצר את שני עמודי נחושת, עמוד הימיני "יכין", בנוגע לכלל ישראל לעניני הדת שם פניו כנחושה מבלי חת ומבלי לוותר. הוא היה הגבור אשר ידע לישא וליתן במלחמתה של תורה בפני אלה שרצו לבלע הקודש ולקצץ בנטיעות. עמוד הנחושת השמאלי "בועז", היינו בנוגע לו לעצמו, עשה את כל מעשיו, עבד את כל עבודתו עבודת הקודש במסירות נפש שאין למעלה הימנה. עמודי שש