דוד שלמה אייבשיץ מסורוקה
נפטר ביום כ"ב מרחשון תק"ם.
 
פרידתו מאת אנשי סורוקה
 
כשישב רבי דוד שלמה על כסא הרבנות בסורוקה לא היה נוח לבני עירו. הוא היה מוכיחם בדברים שבין אדם למקום ושבין אדם לחברו ומדבר להם כבושות. והיה אומר: פחותה שבערים סורוקה.
 
כשעלה לארץ־ישראל יצאו ללוותו כל בני העיר: אנשים, נשים וטף. לא נשאר תינוק בעריסה.
 
כשיצאו לעיבורה של עיר החזיר רבי דוד שלמה את פניו כלפי סורוקה הריקה ואמר: מה נאה עיר זו! שמעו בני העיר ותמהו:
 
והרי רבנו היה אומר: פחותה שבערים סורוקה? —
 
דברים שאמרתי כך אמרתי. — משיב להם רבי דוד שלמה — מה נאה היא סורוקה בשעה שאין אתם יושבים בה.  מדור לדור