רבי צבי הירש מליסקא
נפטר ביום י"ד מנחם אב תרל"ד
 
כתביו
 
וזאת לדעת: חדושי התורה אשר הנני מוציא עתה לאור עולם וגם יתר חדושי התורה הטמונים וגנוזים עוד אתי באמתחת, דהיינו על כל המועדים ורגלים וגם על כמה סוגיות הש"ס, כולם המה מן הדברים אשר חידש לעת זקנותו, כי כל הח"ת (חריפות ומגידות) אשר כתב בספר בימי נעוריו כולם נשרפו בעו"ה בהיותו במדינות פולין ולא נשאר לו בלתי היו"ד לבד ואמר, כי על שהורה ממנו הדין לאמתו. כפי הנודע לו אז בעת שהספרים נשרפו לו בביתו מהר חיש לשוב לביתו, ושאלוהו: מדוע הוא נחפז ללכת? ויאמר: בחלומי ראיתי כי הספרים שלי נשרפו באש - וכן היה.
 
בדברי תורה אלו ימצא כל חיך מרפא לנפש ושקוי לעצמות ליראי ה' ולחושבי שמו, כי כמים לים מכסים מלאים יראת שמים ואהבת ה' ולהשי"ת נייחל. כי ישוטטו רבים לקנות חכמה ובינה, דברים הנאמרים באמת מפי דורש אמת, ונזכה להביא בטנא גם יתר הספרים המלאים פנינים ודרכמונים, ויחפשו כמטמונים, ועתה קחו נא את ברכתי אשר הבאתי לפניכם. מתוך הקדמת נכדו רבי זאב וואלף לספר "אך פרי תבואה".