רבי יהושע מאוסטרובה
נפטר ביום כ"ח ניסן תרל"ג
 
סימנא מילתא הוא
 
את הרב הקדוש האלוקי המפורסם מוהר"ר שלמה יהודה ליב זצללה"ה זי"ע מלענטשנא שאלו אנשי שלומו, אשר הסתופפו בצל קדשו, מדוע לא אותה נפשו לכתוב תורת אמת אשר חידש בכל פעם רזין דאורייתא? וענה אותם ואמר בזו הלשון: מעולם לא חפצתי באלה ולא עלתה ברעיוני בשום פעם. הוא הניח את ידו הקדושה על ראש בנו הוא מו"ח בעל המחבר זי"ע ואמר בזו הלשון: ראו זה ספר תולדת אדם שלי. ועין בעין נראה וסימנא מילתא הוא, שרמז ברוח קדשו, שמספר "זה ספר תולדת אדם" עולה במספר שמותם כזה: יהושע בהרב הצדיק שלמה יהודה, עם העשרים ושלש אותיות הנמצאות בחמש התיבות הנ"ל. והנה הפשוט הוא לפרש זה ספר תולדת אדם מה שהאדם מאיר בדברי תורה לבות בני ישראל זהו תולדת אדם. מדברי ההקדמה של חתנו רבי יצחק יעקב מביאלע ל"תולדת אדם"