רבי יעקב יוסף מאוסטראה 
נפטר באוסטראה ביום ד' דחוהמ"ס תקנ"א
 
התקיף
 
הרב החסיד רב ייב"י לא נשא פני איש ולא החניף לאדם. דבר אמת אספר, אשר שמעתי מפי מגידי אמת זקני עירנו. להגביר האדיר ר' אבאלי, ראש משפחת הגבירים זוסמאן, היה משרת נכרי אצל הסוסים. פעם אחת ביום השבת השכים המשרת קודם אור הבוקר, גירף את הזבל מאורוות הסוסים והובילו בעגלה מחוץ לעיר. איש אחד אשר ראה זאת הלך להרב ייב"י וסיפר לו את הדבר. תיכף ביום א' הלך הרב ייב"י ז"ל לר' אבאלי לקחת אצלו משכונות על כי חללו בביתו את השבת. התנצל ר' אבאלי לפניו, כי בלי ידיעתו עשה הנכרי מה שעשה והפציר בו שיקנוס אותו בקנס ממון, אך לא יקח אצלו משכונות, כי לבזיון יחשב לו. אבל הצדיק רב ייב"י לא רצה לשמוע ואמר לו, כי במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד... וביותר אצל איש גדול וחשוב כמוהו ומוכרח הוא לעשות זאת למען ישמעו וייראו. ר' אבאלי הבין, כי צדקו דברי הצדיק ויתן לו משכונות. את המשכונות העמיסו על עגלה והובילום בכל רחובות העיר והשליח בית־דין לך לפני העגלה והכריז בקול "משכונות אלה נלקחו אצל הגביר ר' אבאלי על אשר חללו בביתו את יום השבת". מזכרת גדולי אוסטראה, עמ' 412.