רבי משה שהם מדולינא 
נפ' כ"ד תשרי
 
מתוך ההסכמות לספריו
 
א
ידעתי את האיש משה כי גדול הוא הן בנגלה והן בנסתר ומעולם לא מש מתוך אוהל של תורה ידעתיו כי שימש גדולי הדור וגם הוא חכם ומבין מדעתו וראיתי מקצת דברנו אשר דיבר משה ושפיר קאמר רבי אברהם יהושע העשיל בהסכמה לס' דברי משה" 
ב
ראיתי את ההגהות היקרות על ספר הקדוש פרי עץ חיים מהקדוש גדול הדור בנן של קדושים איש אלהים נורא הוא מו"ה משה ז"ל הנקרא בפי כל ר' משה בר' דן אשר כבר התפרסמה גדולתו בספר דברי משה והנה ראיתי הדברים היקרים יצאו מפי אדם הגדול בענקים וראויים להעלותם על מכבש הדפוס. רבי חיים הלברשטאם מסאנדץ בהסכמה לס' "שרף פרי עץ חיים"