רבי מנחם מענדיל מקוסוב
נפטר בי"ז מרחשון תקפ"ו.
 
עמוד הצדקה
 
פעם אחת שבת גיסו הרב הקדוש השרף מסטרליסק ז"ל אצלו בקוסוב והתאספו שם אנשים למכביר, כמובן. בין הבאים היה מקורב אחד מאנשי בית הרב מקוסוב, עשיר בעל צדקה וגמ"ח ושמו ר' משה, שהיה מחזיק איזה כפר מאדון אחד, ופתאום נהפך עליו הגלגל, ושעתו דחקה לו מאד{,} בל יודע לאיש. אחרי עבור ש"ק גילה את מעמדו לפני רבו בקוסוב, כי ברע הוא. שלח אותו לגיסו מסטרליסק שישפוך נפשו גם לפניו. הוא בא אצל השרף וסיפר לו את כל לבו. השיב לו הרה"צ: אני משתתף בצערך, אלך למקוה עבורך וזכות המקוה תגן עליך, אולי תושע. הוא בא חזרה להרבי מקוסוב, ששאלו מה אמר גיסו והוא סיפר לו כך וכך. אמר לו: לך בחזרה ואמור לו, כי במקוה לא תשלם לנוגשיך. האיש הזה לא איחר פעמיו ובא שנית וסיפר לו מה שפקד הרה"ק מקוסוב. אמר השרף: בני, אמסור לך גם זכות מצות תפלין, שאניח היום, שהיא זכות יותר גדולה. חזר עוד פעם לבית הרה"ק מקוסוב וסיפר לו. אמר לו: תלך לגיסי ותאמר בשמי, כי גם בתפלין לא תסיר את נושיך מעליך. הוא קיים את מצות רבו והלך בפעם השלישית. אמר לו השרף: עוד זכות אחת אמסור לך, זכות כל התפלה שלי, שאתפלל היום, והיא זכות יותר גדולה. מעתה שלש הזכויות הללו יגנו עליך, להוושע בכל טוב.
 
כאשר שב לבית הרבי מקוסוב, אמר לו: תלך ותאמר לגיסי, כי בכל אלה לא תשלם אפילו חוב אחד. כאשר שמע זאת השרף לקח את ה"טוזליק" והלך בעצמו לגיסו לשמוע מפיו מה שאלתו ומה בקשתו. השיב לו הרה"ק מקוסוב: שאלתי ובקשתי, שאנחנו שנינו נסע ונלך בין אנ"ש לשבועות אחדים ונקבץ כל הסך הנחוץ להאיש הנוכחי לקיים המצוה והחזקת בו. ולא זזו משם עד שנסעו לאיזה מקומות, זה בכה וזה בכה וכאשר אספו את הסכום הדרוש מסרוהו להאיש הנ"ל והוא שילם לכל נושיו וגם לאדון הכפר, כי יצא הקצף מהאדון לשימו במאסר עם בני ביתו. אח"כ עזר לו השי"ת שנעשה בחזרה עשיר גדול והתנהג עם כל המדות הישרות כמקודם. אבן שתיה