רבי קלונימוס קלמן הלוי מקרקא
רבי קלוניסוס קלמן נפטר ביום א' תמוז תקפ"ז
 
מדברי הגאון רבי דוב בעריש מייזלש על ספרו
 
מן המון צבא המחברים יעטרוני מסביב תת תעודה על פרי מחשבותיהם, אך למצער מאד אצלתי הסכמתי ושתים הנה קורותם אם כי באמונה פריים מתוק טוב להשכיל ויועילו להקים כושל או אם על המעט יולדו על ברכי איש מעדת יראי ה' וחושבי שמו המסתופפים בצל קריתינו יצ"ו, כי אנכי הקרוב למו לגאול. והנה פה שתים אלו יחדיו יתלכדו, כי שמש צדקת הרב המופלג בתורה וביראה חסידא ופרישא ומקובל אלקי המפורסם בישראל שמו מפארים מו"ה קלונימוס קלמן הלוי זלה"ה זרח בשער עירנו. ובנו הרבני המופלג החסיד יראת ה' אוצרו מו"ה אהרן הלוי נ"י מוציא הספר מאור ושמש לאורה כמו כן בין שלומי אמוני קריתנו ימנה. ועל דברת עצם הספר הנה שמתי עיני בו ומצאתי בו אמרות טהורות ומזוקקות ומפיו לפידים יהלוכו להלהיב לב קוראיו ביראת ה' ואהבתו ואף כי אינני מעדת המתחסדים ואין לי עסק בנסתרות, הנה לא אכחד האמת, כי במה שהתבוננתי ודגלו עלי אהבת ה' ואמרים יקרים ונעימים. בראש הספר "מאור ושמש"