רבי גרשון העניך מראדזין
נפטר ביום ד' טבת תרנ"א
 
מתוך הסכמות הגדולים ל"סדרי טהרות"
 
רבי יוסף שאול נתנזון מלבוב:
לא אכחד קושט דבר אמת אשר בימי חורפי גם בלבי עלה כזאת והיה רשום אצלי ציונים על כל מסכת כלים. אמנם לאשר אפפוני טרדות רבות וגם ראיתי בספורי שבחי זקני הגאון מוהר"ל מפראג ז"ל כי גם הוא יסד כזה ונשרף אצלו, נסוגתי לאחור, אבל בלבי היו צפונים מי יתן והיה איש חיל היודע לערוך מערכת חיבור הגדול הלז — יצמח מזה טובה לבית ישראל ויתברכו בו כל ישראל. עתה כי כן ראיתי כי הרב הגאון הנ"ל הכין לבבו ופעל ועשה חיבור גדול זה.
 
רבי יצחק אלחנן מקובנה:
רבה התועלת מזה לכל הבאים לעסוק בסדר טהרות, כי עפ"י רוב הם מוקשים בתחילת העיון למיעוט המפרשים ז"ל הקדמונים ובזה החיבור היקר ימצאו מרגוע בכל העניניהם ב"ה.
 
רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט:
 ספרו הנחמד והיקר אשר פעל ועשה בתבונת כפיו לזכות הרבים אשר ישאבו מבאר חפרוהו אצבעותיו הטהורות לעולים בסולם החכמה ותרבה הדעת כן יזכהו ה' לבצע אמרתו ויברך חילו ופועל ידיו ירצה ויקצור פרי תודה מכל אוהבי החכמה והתושיה באמת.
 
רבי מאיר ליבוש מלבי"ם:  
מצאתי בו שושנים עם נרדים וכל פרי מגדים, כולם טובים וראויים לברכה.
 
רבי חזקיה מדיני בעל "שדי חמד":
ויזכה להוציא מחשבתו הטהורה לפועל, להדפיס על כל סדר טהרות וכל בית ישראל ילכו לאורו, כי השביע נפש שוקקה בארש הלזו רחבת ידים.