רבי אברהם מסלונים
נפטר בי"א חשון תרמ"ד בהיותו בן  שמונים.
 
בערוב יומו
 
בכל השנה רמז על הסתלקותו. בליל א' דפסח בשנה האחרונה, בעת שישב על הסדר בשולחן הטהור לפני ה', פתח ואמר חידושי תורה כדרכו בקודש, ובתוך דבוריו אמר: "השתא", פה בזה העולם, הנשמה בגוף ויש יצה"ר, "עבדי", צריך לעמול בעבדות. "לשנה הבאה", תהיה נשמה בלא גוף, "בני חורין", נהיה חפשים מהיצה"ר. אור ישרים אשל אברהם.