רבי אריה לייב משפולה 
נפטר בשפולה ביום ו' בתשרי תקע"ב
 
הוא מבקש רחמים על ישראל
 
פעם אחת היו ביחד בראש השנה אצל הסבא קדישא משפאלי הצדיקים הקדושים ר' ליב מוכיח מפולנאה, ר' לייב הכהן מברדיטישוב, ר' משולם זושא מהאניפאלי ור' מרדכי מנעסכיז. ישבו ביחד אלה החמשה עמודי עולם אחר שהלכו מן השלחן בחדר מיוחד לשתות מי־דבש וידברו אז רק מעניני משיח וקץ הגאולה. בתוך הדיבורים אמר ר' משולם זושא לר' ליב מוכיח בזו הלשון: אתה ליב אשם יותר מכולנו בדבר עיכוב ביאת המשיח, כי הלא מוכיח ישראל אתה, ולמה אין אתת מוכיח להם בתוכחות גדולות שיעשו תשובה? אז עמד הסבא קדישא על רגליו ויאמר: "הן רואה אנכי מאין באו דבורים אלה בפי ר' משולם זושא." וירם הסבא קדישא את ידו אל השמים ויאמר: "רבונו של עולם הנני נותן לך תקיעת כף שעל ידי תוכחות ויסורין לא יחזרו ישראל למוטב יותר ולמה לך לייסרם על חנם, כי הלא צופה אתה מראש מה שיהיה בסוף, וע"כ אני מבקשך שתהיה אב טוב לכל ישראל, וכרחם אב על בנו, אעפ"י שאיננו ישר בעיניו, כן תרחם עלינו ועל כל ישראלי". ויבך מאוד באומרו דברים אלה בקול חוצב להבות אש. ויבכו כלם עמו.  תפארת מהרא"ל, עמ' 99.