רבי אהרן הגדול מקארלין
נפטר בהיותו רק בן ל"ו בי"ט ניסן תקל"ב
 
דברי חול וקדושתם
 
פעם באו לשבות אצלו שני תלמידי חכמים. האורחים התפלאו על דברו דברי חול בשבת. משהרגיש בכך רבי אהרן אמר להם: איתא במדרש, שהסעודה שעשה יוסף לאחיו היתה בשבת. היכן נמצא דבר זה במדרש? לא ידעו להשיב. צוה להביא את המדרש והראה להם. אחר כך אמר: רש"י פירש על "כי פי המדבר אליכם" - בלשון הקודש, והרי "המדבר" לשון עבר הוא ולשעבר דיבר עמהם בלשון מצרית. אך האמת היא: יוסף אמר לאחיו, הרי ראיתם בחוש, שפי המדבר אליכם בלשון מצרית בשבת, הוא גופא היה בלשון הקודש, היינו בקדושה ובטהרה. האיש שיש לו לשון קודש מותר לו לדבר אף בלשון העמים בשבת... מגבורי החסידות