רבי אברהם מקאליסק
נפטר בטבריה ביום ד' שבט תק"ע
 
בעל ה"תניא" בשבחו של רבי אברהם
 
...והנה אהובי אחי ורעי הלא ידעתם אם לא שמעתם את יקר תפארת גדולת חיזוק מצוות חיזוק ישיבת הארץ כי רבה היא, כי גם לקנין בית אחד לבדו דחו את מצוות שבת החמורה ואף גם להחיות כמה וכמה נפשות נקיים העובדים ד' בקדושה ובטהרה, והמתקדשים והמטהרים מקדושת וטהרת הקודש אדמ"ו מו"ה אברהם הכהן הגדול מאחיו שיחיה' הממלא מקום קדושת רבינו הקדוש זלל"ה בחכמה וביראה לקוטי אמרים, מכתב כ"ו