התפילה
הרב משולם זלמן שחטר זצ'ל
 
המתפלל אל השי"ת צריך להאמין אשר יש עילה ראשונה הקיים הנצחי, והוא מקור כל השלמות, וברא כל העולמות בעת שעלה ברצונו. גם אחר שבראם והמציאם יש מאין ואפס המוחלט, לא עזב הנהגתם לשום מלאך ומזל, כי אם הוא המחיה ומנהיג את כל הנבראים, מרום עליון ועד עומק התחתון, בלא שיעור שום דבר. ובידיעתו כילל את כולם, והוא יחיד לבדו ומושל על כל השרים ועל כל המזלות ועל כל הטבעיות, והם כולם מתקיימים ועושים פעולתם ע"י כחו, כי הוא האלהי"ם בעל הכחות כולם (עיין ש"ע או"ח ה' א'). וכשהוא רוצה הוא משנה את תפקידם, ואין בידם או ביד זולתם לעזור או להזיק, כ"א כולם תלויים ברצונו והשגחתו ויכלתו ודעתו, אשר הוא שומע בקשת ותפלת כל פה המתפלל אליו, ויודע כל מחשבות לבם וכליותיהם, ומשגיח ושוקל כל מעשי כל אחד על פי הי"ג מדות אשר לו. ולו הגדולה והגבורה והכל לאשר כל הי"ג מדות ושרשי עיקרים נכללים בענין מה שבני ישראל מתפללים אליו ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים, מפני שהוא ראשון ואחרון ונצחי ויחיד ומשגיח וגומל טוב למי ששומר מצוותיו ומעניש לעוברים על מצוותיו. (ישמרו דעת ע' ל')