For All Occasions
http://www.JewishRenewalHasidus.org/Reb-Zalman-Resources
 
יהי רצוֹן מלפנך ד' אלקינוּ ואלקי אבותינו, שומע קול שועת עתירה, שתשמע לקול תפלת עמך בית ישראל ובתוכם תשמע גם תפלתי אשר אני מתנפל ומתחנן לפניך,
ואם אמנם ידעתי מיעוט ערכי ודלות מעשי ובושתי ונכלמתי להרים פני אליך ולהתפלל לפניך על עצמי וכל שכן על אחרים, אולם על רחמיך הרבים וחסדיך הגדולים בטחתי אשר בל תבשני משברי ותסעדני ואושעה, ושירת רש יהיה יקר בעיניך ותשמע לקול תפלת עמך ישראל ברחמים,
ובלב נשבר ונדכה הנני להתחנן לפניך, אנא מלא רחמים רחם נא על פליטת עמך ישראל ותוֹשיעם ותוֹציאם מכל צרותיהם ולחציהם ודחקיהם, ותצילם מדלוּת ומשפלות ועניות ואביונות ומדקדוקי עניות ומכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם, והבריאים אשר בתוך עמך ישראל תשמרם שלא ישלוֹט בהם שום חוֹלי ושום מדוה חלילה, ולכל חולי עמך בית ישראל תשלח רפואה שלמה במהרה, ותקרא לשבויים דרור ולאסירים פקח קוח ותציל את עמך בית ישראל מכל צער ונזק ושוד ושבר רחמנא לצלן,
ותפקוד לכל חשוכי בנים בזרע של קיימא זרע טוב וכשר והגון ורצוי לפניך, וכל ילדי עמך יזכוּ אביהם ואמם לגדלם לתורה ועבודת ה', ושילכו בדרך הישר ויהיוּ מדובקים ביראת ה', ואל ימשול בהם אסכרה ושדין ורוחות רעות ולס וכל פגעין רעין ומרעין בישין, כי אם יהי' בריאים ושלמים לעבודתיך ותוֹרתך כל הימים, והמעוברות של עמך בית ישראל תשמרם שלא תפלנה ולדותיהן חלילה, ויגמרו ימי הריונן בשלום ובלי צער חלילה, וכשיגיע זמן לדתן תשמרם בעת לידתן מכל צער ונזק, והתר חבליהן בניקל, ובלי שום מכשול חלילה
ועל כולם יהמו נא רחמיך על שארית תורתך הקדוֹשה ועל נדחי עמך ישראל ותנקום נקמתך ונקמת דם עבדיך השפוך,
וכל פושעי עמך ישראל תחתור חתירה מתחת כסא כבודך לקבלם בתשובה שלמה לפניך כי ימינך פשוּטה לקבל שבים, ושלח לנו אורך ואמתך ותנחינו במהרה על דבר קדשך ותשיב שבותיני במהרה ברחמים רבים וגאלינו גאולת עולם אמן סלה: